77th Annual National Conference of the Association of Surgeons of India

ASICON 2017 JAIPUR

26th-30th December 2017 B. M. Birla Auditorium, Jaipur
Organized by : Rajasthan Chapter of Association of surgeons of India
in Association with : Department of Surgery, SMS Medical College & Hospital, Jaipur
Rajasthan Association of Minimal Access Surgeons (RAMAS) & Surgeons Society of Jaipur (SSJ)

Making Surgery Safer
for Patients & Surgeons

ASI Rajasthan State Chapter

Dr. Lakshman Agarwal

Dr. Lakshman Agarwal
PRESIDENT

Dr. Bhanwar Lal Yadav
HONORARY SECRETARY

Dr. Randhir Singh Rao

Dr. Randhir Singh Rao
TREASURER

Dr. Prabha Om
Immediate Past President

Dr. Raj Govind Sharma
GC Member

Dr. Raj Kamal Jenaw

Dr. Raj Kamal Jenaw
GC Member

Dr. Shyam Bhutra
GC Member

EXECUTIVE MEMBERS

Dr. Ravi Kumar Mathur
Jaipur

Dr. Rekha Maheshwari
Ajmer

Dr. Shalu Gupta
Jaipur

Dr. M.P. Sharma
Hanumangarh

Dr. Om Kant Sharma
Barmer

Dr. Jeevan Kankariya
Jaipur

Dr. R. K. Kajla
Bikaner

Website Incharge

Dr. Pradeep Kumar Verma

Dr. Pradeep Kumar Verma
Jaipur

© ASICON 2017, All rights reserved

Refund & Cancellation | Privacy Policy | Payment Terms